Z15

K10

5

3

Nasz adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

start3  

Zapraszamy do zapoznania sie z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.

Wszelkie ważne wiadomości umieszczone są w zakłace "Informacje" w linku "Rekrutacja"

 

DNI PRZYJĘĆ WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

 na rok szk. 2015/2016

Wnioski podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych
wraz z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów

dyrektor przedszkola przyjmuje

w okresie od 9 marca do 23 marca 2015r.

w następujących terminach:

PONIEDZIAŁEK       15.00 – 17.30

ŚRODA                         15.00 – 17.30

CZWARTEK                  9.30 – 11.00

 

Wszystkich Rodziców składających w naszym przedszkolu wnioski o przyjęcie do przedszkola prosimy o rzetelne przygotowanie wszystkich koniecznych dokumentów.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryterium

 

Wielodzietność rodziny kandydata

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata z dwoma podpisami rodziców/opiekunów

Niepełnosprawność kandydata

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Oryginał do wglądu; kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał do wglądu; przygotowana kopia dokumentu

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał do wglądu; przygotowana kopia dokumentu

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał do wglądu; przygotowana kopia dokumentu

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

- Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację

- akt zgonu

Oryginał do wglądu; przygotowana kopia dokumentu

oraz

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

- Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.

- Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

- Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub

-zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub

- Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym lub

- Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub

- Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

- Kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub

- kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

- urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

Oryginał do wglądu/ kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

- potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1 pkt; b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór: 100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych* liczba punktów = dochód na osobę w rodzinie dziecka

- Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

 

start3