4

3

2

1

Nasz adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę 

Przedszkole/oddział przedszkolny  jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 10 ust. 1 załącznika nr 1
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624

z późn. zm.).

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowo-modernizacyjnym oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, które nie funkcjonują w danym okresie mają zapewnione miejsce
w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są we wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w tych samych terminach (turnusach dwutygodniowych lub miesięcznych). 

 

Turnus

Okres dyżuru

I/II

1 lipca – 29 lipca

I

1 lipca – 15 lipca

II

18 lipca – 29 lipca

III/IV

1 sierpnia – 31 sierpnia

III

1 sierpnia – 12 sierpnia

IV

16 sierpnia – 31 sierpnia

 

 

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

 

 1. I.Zasady ogólne
 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w dzielnicy.
  Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic.
  1. II.Dostęp do systemu zapisów
   1. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani zapisem dziecka na dyżury wakacyjne składają do dyrektora przedszkola/szkoły, do którego uczęszcza dziecko, potwierdzenie udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne.
   2. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

 

 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po otrzymaniu od rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie, o którym mowa w pkt. 1,

 

lub

 

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas I na rok szkolny 2016/2017.

 

Należy pamiętać, że przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 

 1. Po zalogowaniu się w  systemie rodzice/prawni opiekunowie:

 

 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których  chcieliby zapisać dziecko:

 

-        turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,

 

-        przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,

 

przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji 
w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru,

 

 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 

 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 

 1. III.

 

 

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 

 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola zgodnie
  z obowiązującymi kryteriami przyjęć.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji dyrektor przedszkola:

 

-        bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji dziecka (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej),

 

-        wykorzystuje funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiającą losowe ustalenie kolejności kwalifikacji.

 

 1. Dyrektor przedszkola/szkoły, w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur dostępna jest również z elektronicznym systemie.
 2. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację
  z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur
  do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych mają zapewnione miejsce w innej placówce, w której są wolne miejsca. W celu zapisania dziecka na dyżur wakacyjny należy zgłosić się do dyrektora przedszkola/szkoły, która dysponuje wolnymi.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec –sierpień 2016 r.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

18 kwietnia

26 kwietnia

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne

26 kwietnia

28 kwietnia

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu

4 maja

godz. 14.00

16 maja

godz. 10.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie

4 maja

godz. 14.00

16 maja

godz. 17.00

Złożenie w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie na dyżur wakacyjny

31 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne

31 maja
godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

1 czerwca

21 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane –wniesienie opłaty za żywienie

24 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny

24 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

 

 

 

Informujemy, że w zakładce Aktualności - Rekrutacja do przedszkola - znajdują się informacje dotyczące rekrutacji dzieci w roku 2016.

 szkola6

Uwaga Rodzice !!!

W zakładce Aktualności znajduje się nowy blok tematyczny dla Rodziców dzieci urodzonych w 2010 roku.

Można znaleźć tam wiele ważnych informacji zwiazanych z gotowością szkolną dzieci 6-letnich.

Znajduje się tam m.in. :

- Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2016/2017

- Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2016/2017

- Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zapraszamy!

szkola7