4

3

2

1

 

 

KARTA WDROŻENIA INNOWACJI

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 

TYTUŁ INNOWACJI: Rozwijanie dziecięcej kreatywności poprzez fabularyzację przygód nietoperza Gacusia.

 

Motto innowacji: „Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, które trzeba rozniecić” Plutarch

 

 1. INFORMACJE O SZKOLE
 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUTORA / AUTORÓW INNOWACJI
  1. Anna Witkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego wyższe studia magisterskie, nauczyciel mianowany
  2. Urszula Szczukiewicz - nauczyciel wychowania przedszkolnego wyższe studia magisterskie, nauczyciel mianowany
  3. Magdalena Kamirska- nauczyciel wychowania przedszkolnego wyższe studia magisterskie, nauczyciel mianowany
  4. Agata Rojek- Mróz- nauczyciel wychowania przedszkolnego wyższe studia magisterskie, nauczyciel kontraktowy
  5. Agnieszka Salak- nauczyciel wychowania przedszkolnego wyższe studia magisterskie, nauczyciel kontraktowy
  6. Magda Skarżyńska - nauczyciel wychowania przedszkolnego wyższe studia magisterskie, nauczyciel kontraktowy
   1. DOKUMENTY - ZAŁĄCZNIKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA O DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ.

 

 

 

Nazwa szkoły                     

Przedszkole Nr 214 im. J. Krzemińskiej

Adres

Warszawa 01 – 355  ul. Czumy 6

Telefon 

22 665 17 58

e-mail                                

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Imię nazwisko dyrektora   

mgr Bożena Miękus

 

Autorzy programu innowacji:

 

We współpracy z Dorotą Dziedziewicz- asystentem w Pracowni Psychopedagogiki Kreatywności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego. Zakres współpracy reguluje umowa partnerska między Przedszkolem Nr 214 im. J. Krzemińskiej i Zakładem Psychopedagogiki Kreatywności.

 

Koordynator innowacji w placówce

 

Magdalena Kamirska

 

Konsultant metodyczny:

 

Anna Witkowska (metodyka przedszkolna)

 

Dorota Dziedziewicz (metodyka działań twórczych)

 

Specjalista ds. ewaluacji

 

Dorota Dziedziewicz

 

Autorzy posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej tak / nie

 

W latach 2010-2014  w przedszkolu prowadzona była innowacja pt. „Kreatywny przedszkolak w krainie wyobraźni”. Innowacją  zostały objęte dzieci 4, 5 i 6 – letnie uczęszczające do przedszkola oraz dzieci 3-letnie (elementy). Dzięki prowadzonym przez nauczycielki zajęciom oraz cyklu zajęć ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej oczekiwałyśmy, że dzieci staną się bardziej twórcze, otwarte na otaczający świat w poszukiwaniu podstaw wiedzy, odpowiedzi i rozwiązań problemów. Naszym celem był pełniejszy rozwój twórczości i umiejętności kreatywnych dzieci przedszkolnych, wyrażających się w pracach plastycznych, improwizacjach instrumentalnych, wokalnych oraz ruchowych. Przedszkolaki mogły również rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę społeczno – przyrodniczą i tę o szeroko rozumianej sztuce.

 

Anna Witkowska i Agata Rojek-Mróz w latach 2012-2014 były członkami zespołu odpowiedzialnego za realizację innowacji pt. „Kreatywny przedszkolak w krainie wyobraźni” w Przedszkolu 214.  Anna Witkowska w 2013 roku została liderem zespołu. W trakcie pracy zespołu powstał harmonogram działań innowacyjnych obejmujących pracę dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi, współpracę z rodzicami oraz szkolenie nauczycieli dotyczące kreatywnych metod pracy z dziećmi. W roku 2013/2014 w ramach współpracy z APS-em w grupach dzieci 4-letnich (5 grup) został przeprowadzony przez studentów cykl sześciu zajęć na podstawie programu „Do góry nogami”, gdzie została wypromowana postać nietoperza Gacka.   

 

Dorota Dziedziewicz, z którą zostanie podjęta współpraca w ramach innowacji, jest autorem wielu publikacji z zakresu metodyki działań twórczych, autorem programów rozwijających dziecięcą kreatywność. W ramach pracy dydaktycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi zajęcia dotyczące metodyki działań twórczych w przedszkolu, wdrażania autorskich programów edukacyjnych i projektowania innowacji pedagogicznych. Popularyzuje innowacyjne działania nauczycieli organizując z ramienia Zakładu Psychopedagogiki Kreatywności konferencję naukowo-metodyczną Laboratorium Twórczego Nauczyciela.

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO

 

1. Rodzaj innowacji:

 

- programowa, organizacyjna, metodyczna

 

(wybraną odpowiedź proszę podkreślić )

 

2. Zakres innowacji:

 

A/ Kto zostanie nią objęty

 

W każdym roku szkolnym innowacją zostanie objętych 12 grup przedszkolnych. Łącznie w latach 2014-2017 innowacją zostanie objętych ok. 300 dzieci.

 

Rok szkolny

Grupy 3-latków

Grupy 4-latków

Grupy 5-latków

2014/2015

2 grupy

4 grupy

6 grup

2015/2016

6 grup

2 grupy

4 grupy

2016/2017

4 grupy

6 grup

2 grupy

 

B/ Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja:

 

Innowacja będzie dotyczyła wybranych zajęć edukacyjnych, realizowanych w ramach podstawy programowej, poszerzając je o treści zawarte w programie innowacji. W ramach innowacji będą także prowadzone zajęcia otwarte dla rodziców (minimum 1 w roku), które będą bazowały na metodyce działań twórczych.

 

C/ Czas trwania innowacji

 

Od 01.09.2014r. do 31.05.2017r.

 

D/ Przyczyny powstania innowacji

 

Cele wdrażanej innowacji wynikają z potrzeby i chęci wychowania ludzi twórczych, wychowania rozpoczynającego się już od początkowych poziomów edukacji. Twórcza aktywność w okresie dzieciństwa może pełnić szereg funkcji, m.in.: rozwojową- pomaga rozwijać się ważnym sferom osobowości dzieci; ekspresyjną- umożliwia dzieciom wyrażanie indywidualnych myśli i przeżyć; socjalizacyjną- wdraża do odgrywania ról społecznych, podejmowania wysiłku i odpowiedzialności za inne osoby; terapeutyczną- dzięki aktywności twórczej dzieci mogą̨ odreagowywać zgromadzone napięcia i lęki; edukacyjną- sprzyja opanowaniu nowych umiejętności i wiedzy, zachęca do czerpania wiedzy z różnych źródeł. Wskazana wartość twórczej aktywności dzieci jest podstawowym argumentem do podjęcia działań ukierunkowanych na  „pomoc w tworzeniu”. Przyjęte w innowacji rozumienie terminu „pomocy w tworzeniu” opiera się na trzech filarach:

 

1) inspirowaniu, czyli stymulowaniu, budzeniu i ożywianiu potencjalnych zdolności twórczych dzieci,

 

2) usuwaniu różnorodnych barier i przeszkód, które hamują twórczą aktywność dzieci oraz

 

3) rozwijaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w twórczym myśleniu i działaniu.

 

Przewodnim mottem wszystkich planowanych działań w ramach innowacji są słowa Plutarcha- „umysł nie jest naczyniem, które należy wypełnić, lecz ogniem, który należy wzniecić.” Rozwijanie twórczej aktywności dzieci, ich kreatywności jest właśnie tym „rozniecaniem ognia”. Dzieci w wieku przedszkolnym są chłonne wiedzy, zadają wiele pytań, są dociekliwe. Po trzech latach nauki w przedszkolu okazuje się jednak, że zdobyta przez nie wiedza teoretyczna jest niewystarczająca, aby osiągnąć coś ponad przeciętność. Dzięki innowacji chciałybyśmy w dzieciach zaszczepić nowe umiejętności (wykraczające poza podstawę programową), poszukiwania różnorodnych rozwiązań problemów, radzenia sobie z nimi, twórczego spojrzenia na świat. Wiemy, że podstawą do takich działań jest dbałość o wysoki poziom koncentracji uwagi, dlatego pragniemy wprowadzić postać Gacusia i metody fabularyzacji. Wierzymy, że tylko dzięki takim działaniom będziemy mogły ukształtować nie tylko kreatywnego przedszkolaka, ale również przyszłego błyskotliwego ucznia i studenta, a co za tym idzie oryginalnego i pomysłowego pracownika.

 

E/ Określić szczegółowo na czym polega nowatorstwo opracowania

 

Nowatorstwo opracowania w obszarze programowym będzie polegało na włączeniu celów psychopedagogiki kreatywności do działań podejmowanych w ramach podstawy programowej. Cele te będą odwoływały się m.in. do stymulacji rozwojumyślenia twórczego, wyobraźni twórczej, płynności, giętkości i oryginalności myślenia, otwartości na doświadczenie. W najmłodszych grupach zajęcia w ramach innowacji będą bazowały na programie „Do góry nogami. Pomysłowy świat dwulatka i trzylatka”. W grupach starszych powstanie autorska kontynuacja tego programu, stworzona przez autorów innowacji, przy wsparciu autorki-Doroty Dziedziewicz.

 

Nowatorstwo opracowania w obszarze metodycznym będzie polegało na wykorzystaniu koncepcji koła aktywności twórczej dziecka autorstwa Doroty Dziedziewicz. Proponowane przez autorkę koło aktywności twórczej tworzą̨ trzy poziomy, które określają̨ podstawowe kryteria podziału opisywanej aktywności: 1) sfera aktywności, 2) liczba dzieci, 3) źródło aktywności.

 

Rysunek1. Koło aktywności twórczej dziecka

 

Źródło: D. Dziedziewicz, E. Karwowska, „Do góry nogami. Pomysłowy świat dwulatka i trzylatka” Grupa Wydawnicza Harmonia

 

W systematycznej i planowanej pracy z dziećmi wymienione poziomy będą przenikać się we wszystkich możliwych wariantach. Taka metoda pracy, sprawi, że nie zostaje pominięta żadna sfera aktywności twórczej ani żaden jej rodzaj, a tym samym zapewniony zostanie wszechstronny rozwój dziecięcej kreatywności.  

 

Ponadto w innowacji zostanie wykorzystana fabularyzacja zajęć, z wykorzystaniem głównego bohatera- nietoperza Gacusia. Zabawy fabularyzowane pod względem formy, jak i treści bliskie są sposobom, w jaki dzieci wyobrażają sobie otaczający ich świat. Antropomorfizacja i personifikacja zjawisk i przedmiotów w zabawach fabularyzowanych sprawiają, że zarówno opisywany świat, jak i świat realny są dziecku bliskie. Systematyczne organizowanie tego typu zajęć aktywizuje nie tylko rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny, sprzyja również rozwijaniu dziecięcej kreatywności. Dzieje się tak dlatego, ponieważ fabularyzacja angażuje dziecko, zachęca do podjęcia twórczej aktywności, szukania wyjaśnień i wyobrażania sobie przygód głównego bohatera. Dzięki pobudzonej wyobraźni dziecko staje się uczestnikiem tych przygód.

 

F/Przewidywane efekty / korzyści wdrożenia innowacji

 

Głównym celem innowacji jest wspieranie rozwoju dziecięcej kreatywności, rozumianej- zgodnie z definicją Macieja Karowskiego- jako „zespół cech, które odnoszą się do sfery poznawczej (zdolności twórczych, m.in. myślenia twórczego, wyobraźni twórczej, płynności, giętkości, oryginalności myślenia) i osobowościowej- głównie otwartości na doświadczenie, niezależności, wytrwałości oraz motywacji do twórczego działania”. Ponadto proponowany program innowacji akcentuje także aktywność, autonomię oraz poczucie kompetencji dziecka. Jest to nawiązanie do holistycznej koncepcji wychowania do twórczości autorstwa Doroty Dziedziewicz, mającej źródło w pracach Marii Kielar-Turskiej. W tym ujęciu dziecięca aktywność, autonomia i poczucie kompetencji stanowią podstawowy kapitał umożliwiający rozwój dziecięcej kreatywności. Przyjęte cele innowacji wyznaczają przewidywane efekty. Zakłada się, że w efekcie wdrożenia innowacji, zwiększy się poziom dziecięcej kreatywności (głównie myślenia twórczego, wyobraźni twórczej, myślenia dywergencyjnego i otwartości na nowe doświadczenia). Wynikiem podjętej w ramach innowacji aktywności twórczej będzie także wzmocnienie poczucia kompetencji i rozwój dziecięcej autonomii, przejawianej m.in. w zwiększonej zdolności wyrażania własnych potrzeb i poglądów, czy też rozwiniętym poczuciu samodzielności.

 

Rysunek 2. Podstawowe efekty wdrożenia innowacji

 

Źródło: D. Dziedziewicz, E. Karwowska „Do góry nogami. Pomysłowy świat dwulatka i trzylatka” Grupa Wydawnicza Harmonia

 

Dodatkowe korzyści z wdrożenia innowacji upatruje się w zwiększeniu zaangażowania i uczestnictwa rodziców oraz innych członków rodziny w życiu przedszkola. Ponadto opracowanie szczegółowego programu innowacji będzie okazją do rozwoju szeregu umiejętności związanych z projektowaniem i wdrażaniem autorskich programów edukacyjnych, ukierunkowanych na rozwój dziecięcej kreatywności. W efekcie przyczyni się do rozwoju kompetencji kadry nauczycielskiej przedszkola z zakresu psychopedagogiki kreatywności i jej metodyki określanej jako metodyka działań twórczych. W ramach innowacji powstanie także program stażowy dla studentów ostatnich lat studiów pedagogicznych i nauczycielskich, ukierunkowany na wdrażanie autorskich programów edukacyjnych.

 

G/ Sposoby ewaluacji

 

Efektywność wdrożonego programu innowacji zostanie sprawdzona w badaniu eksperymentalnym. W badaniu tym zostaną wykorzystane narzędzia mierzące dziecięcą kreatywność (m.in. Test Twórczych Zdolności Wyobrażeniowych, Rysunkowy Test Myślenia Twórczego). Ponadto zastosowane zostaną narzędzia kwestionariuszowe mające na celu m.in. określenie samooceny, która wyraża się w obserwowalnych zachowaniach dziecka w przedszkolu i jest wskaźnikiem jego poczucia własnej wartości i kompetencji (Kwestionariusz BASE wypełniany przez nauczycieli) oraz otwartości na nowe doświadczenia (Kwestionariusz ZON wypełniany przez rodziców). Badanie pozwoli ocenić efektywność innowacji w obszarze przyjętych celów tj. rozwoju dziecięcej kreatywności, kompetencji, autonomii i twórczej aktywności.

 

Ponadto w ramach innowacji zostaną opublikowane najciekawsze scenariusze zajęć tworzonych przez nauczycieli wraz z ich opracowaniem graficznym. Dodatkowo opublikowany zostanie artykuł dotyczący efektywności programu innowacji. Wyniki przeprowadzonego badania zostaną także zaprezentowane na krajowej konferencji naukowo-metodycznej dotyczącej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zorganizowana zostanie także wystawa prac dzieci, powstałych w trakcie innowacji. Zostanie ona połączona z prezentacją przedstawiającą działania i efekty wdrożenia innowacyjnego programu edukacyjnego. Postępy z realizacji innowacji będą opisywane na specjalnie stworzonej podstronie internetowej przedszkola.

 

3.Finansowanie innowacji

 

A/ Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania

 

B/ Innowacja wymaga dodatkowego finansowania

 

A/ Zgoda autora lub zespołu autorskiego na jej wprowadzenie w szkole. ( Załącznik 1)

 

B/ Opinia Rady Rodziców. ( Załącznik 2 )

 

C/ Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji. ( Załącznik 3)

 

D/ Zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. ( Załącznik 4)

 

CZYTELNY PODPIS AUTORÓW OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO

 

 

 

PIECZĄTKA I PODPIS

 

 

 

 

 

DYREKTORA PLACÓWKI