Nauczyciel

mgr Elżbieta Matyjasek

nauczyciel kontraktowy

 

Ukończyła jednolite studia magisterskie w zakresie nauk o rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji Początkowej i Terapii  Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi
Trudnościami w Uczeniu się na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego