PROJEKT WSPÓŁPRACY
Z RODZICAMI DZIECI
Przedszkola Nr 214

Im. Janiny Krzemińskiej

WARSZAWA 2018


 

 

WSTĘP:

„ Dorosły to nie ktoś, kto „ulepi” dziecko

wg jakiegoś wzoru lub ideału,

ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się,

ujawniać swoje możliwości.”

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli   i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.

Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczania i wychowania.

            Naczelnym celem współpracy z rodzicami jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z dziećmi. Stosowane w praktyce różnorodne formy współpracy, dotyczą spraw związanych z wychowaniem wszystkich dzieci bez wyjątku. Należą one do codziennych oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu i przysługuje im taka sama ranga jak zajęciom dydaktycznym.

Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu. Zadaniem wychowawcy jest pomoc, wspieranie i troska o spójność wysiłków wychowawczych domu i przedszkola oraz pomoc dziecku w pokonywaniu trudności w procesie jego rozwoju.

Wpływów rodziny nie można ignorować. Któż inny jak nie rodzic jest „kopalnią wiedzy” o własnym dziecku, z której nauczyciel czerpie informacje niezbędne do indywidualnej pracy z dzieckiem. Od współdziałania tych dwóch środowisk zależą efekty rozwojowe dzieci.

 Różne formy współpracy z rodzicami powinny być więc najkorzystniejsze 
z punktu widzenia potrzeb dzieci, w zakresie poznawania świata, rzeczy, ludzi, przeżywania wartości.

Program ma charakter uniwersalny i może być wykorzystywany wybiórczo przez nauczycieli w każdej grupie wiekowej.

Mamy nadzieję, że treści w nim zawarte urozmaicą kontakty rodziców 
i nauczycieli, a placówki przedszkolne staną się „przedszkolami otwartych drzwi”. 


 

CELE:

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowych między dziećmi, rodzicami a przedszkolem.
 2. Integracja środowiska przedszkolnego ze środowiskiem rodzinnym dziecka.
 3. Wspomaganie i integrowanie działań wychowawczych rodziców i nauczycieli – osiąganie lepszych efektów pracy w domu i w przedszkolu.
 4. Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a przedszkolem.
 5. Zachęcanie rodziców do działań na rzecz przedszkola.
 6. Zwiększenie wpływu rodziców na współtworzenie i wzbogacanie oferty przedszkola.


 

 

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

 1. Organizacja spotkań adaptacyjnych z rodzicami i dziećmi nowoprzyjętymi.
 2. Organizacja spotkań dla rodziców „Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka”.
 3. Ankieta adaptacyjna – dostarczenie informacji o dziecku istotnych przy planowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pisaniu indywidualnych planów pracy.
 4. Udostępnienie ogrodu przedszkolnego w celu poznania środowiska przedszkolnego w czerwcu poprzedzającym przyjście dziecka do przedszkola.
 5. Możliwość pobytu rodziców z dzieckiem w przedszkolu w godzinach porannych, w pierwszych dwóch tygodniach przedszkola, dla dzieci 3-letnich, w celu łatwiejszej adaptacji do środowiska przedszkolnego.
 6. Organizacja spotkania z logopedą dla rodziców dzieci 3-letnich  - spotkania mające na celu zapoznanie rodziców ze sposobami pracy z dzieckiem w domu.
 7. Organizacja spotkań dla rodziców „Dziś przedszkolak – jutro uczeń” z nauczycielami i psychologiem dla dzieci 5-6 letnich.
 8. Zebrania grupowe w zależności od potrzeby.
 9. Korespondencyjny kontakt z Rodzicami.
 10. Organizacja dni otwartych – jeden raz w miesiącu (1-szy poniedziałek miesiąca).
 11. Pomoc w dekorowaniu przedszkola – wykonywanie wspólnie z dziećmi elementów dekoracyjnych zgodnie ze zmieniającymi się porami roku oraz nadchodzącymi świętami.
 12. Konsultacje i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami w celu efektywnej indywidualizacji pracy
  z dzieckiem (załącznik nr 1).
 13. Udział w uroczystościach przedszkolnych:
 • Festyn Jesienny- spotkanie integracyjne dające możliwość obejrzenia występów dzieci.
 • Wigilia – spotkanie integracyjne, spędzenie przedświątecznych chwil w miłej atmosferze.
 • Dzień Babci i Dziadka – aktywne uczestnictwo w zabawach organizowanych z tej okazji w przedszkolu.
 • Festyn Rodzinny - spotkanie integracyjne, możliwość obejrzenia występów artystycznych przygotowanych przez przedszkolaki.
 • Pożegnanie starszaków – przygotowanie i przedstawienie przez rodziców „Teatru Rodzicielskiego” dla swoich odchodzących z przedszkola dzieci.
 1. Organizacja dydaktyczno-integracyjnych zajęć otwartych – co najmniej 3 razy w roku w każdej grupie.
 2. Dużo się u nas działo czyli ciekawe chwile z życia przedszkola ”– tablica promująca działalność placówki.
 3. Prowadzenie Kroniki Przedszkolnej.
 4. Pedagogizacja rodziców poprzez organizację wykładów, pogadanek i spotkań ze specjalistami (psycholog, logopeda, nauczyciel).
 5. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców dotyczących terapeutycznej roli książki.
 6. Współudział w organizacji :
  • Wystawy „Polska w obiektywie”
  • Pokazu strojów ludowych
  • Konkursu międzyprzedszkolnego „Marzanna – piękna panna”
 1. Omawianie osiągnięć dzieci na podstawie prowadzonych obserwacji i diagnoz:
 • dzieci 6-letnie – 2 razy w roku szkolnym,
 • dzieci 3-4-5 letnie w zależności od potrzeby.
 1. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców, oraz strony internetowej przedszkola.
 1. Zachęcanie do systematycznego odwiedzania strony WWW przedszkola, na której rodzice mogą znaleźć wszystkie bieżące informacje.
 • Stworzenie na stronie internetowej listy wartościowych, współczesnych autorów  i utworów przeznaczonych dla dzieci.
 1. Udział w akcjach charytatywnych, proekologicznych i społecznych:
 • Ekipa Świętego Mikołaja – zbiórka zabawek, gier i książek dla dzieci z domu dziecka.
 • Szlachetna Paczka – zbiórka darów potrzebnych wybranej rodzinie.
 • Świąteczna Paczka – spełnienie marzeń rodziny będącej w trudnej sytuacji materialnej poprzez wręczenie prezentu świątecznego.
 • Pola Nadziei – sprzedaż cebulek, z której pieniądze przeznaczane są na potrzeby hospicjum.
 • Zbiórka korków, z której pieniądze przeznaczane są na rzecz dzieci niepełnosprawnych- Stowarzyszenie
  „DAĆ SIEBIE INNYM”.
 • Zbiórka baterii oraz makulatury - kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.
 • Akcja „Podaj książkę”- nawiązanie współpracy z wieloma instytucjami: szpitalami, domami dziecka,
  świetlicami środowiskowymi i przekazywanie im gromadzonych przez rodziców i dzieci książek.
 1. Pomoc w organizowaniu wycieczek oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.
 2. Udział w akcji „Kwadrans z książką” – organizowanie cyklicznych spotkań z zaproszonym rodzicem w celu czytania książek literatury dziecięcej.
 3. Włączenie rodziców do kampanii CPCzD „Czytające Przedszkola”
 4. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców prezentujących umiejętności dzieci
  z zakresu gotowości szkolnej.
 5. Organizacja przedszkolnego kącika czytelniczego „Podaj dalej”- włączenie rodziców do gromadzenia ciekawych pozycji książkowych.
 6. Prowadzenie tablicy podziękowań dla rodziców – wyrażanie wdzięczności rodzicom wspierającym placówkę poprzez dostarczanie pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, itp.
 7. Udział w projektach edukacyjnych promowanych przez przedszkole:
 • „Kraina muzyki”
 • „Piękna nasza Polska cała”
 • „Mamo, Tato wolę wodę”
 • „Czytające przedszkole”
 • „Przedszkolak bezpieczny na drodze”
 • ,,Uczymy dzieci programować"
 • Innowacjach realizowanych na terenie przedszkola
 1. Wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola przez rodziców.
 2. Systematyczna ekspozycja imiennych prac plastycznych dzieci z krótkim opisem
  (2 razy w tygodniu)
 3. Współpraca z Radą Rodziców.
 4. Organizacja „nocy w przedszkolu” dla dzieci 6 letnich.
 5. Współtworzenie grupowego pamiętnika z udziałem maskotki.
 6. Pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań rodziców oraz poznanie opinii na temat funkcjonowania placówki, poprzez różnorodne formy kontaktu z rodzicami: np. ankieta.
 7. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola:
  • pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego,
  • gromadzenie materiałów i eksponatów do kącików tematycznych oraz kącika podróżniczego;
  • przynoszenie pomocy tematycznych na zajęcia dydaktyczne np. warzywa, owoce, kolorowe liści, łupinki orzechów itp.,
  • kserowanie kolorowanek i ciekawych kart pracy dla dzieci,
  • pomoc w urozmaiceniu i powiększeniu zbiorów biblioteczki przedszkolnej o pozycje literatury dziecięcej,
  • zaangażowanie do pomocy przy szyciu kostiumów niezbędnych do organizowanych teatrzyków i inscenizacji oraz pomoc w wykonaniu pacynek,
  • pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola, wspólne wypracowywanie form.                                                                                                        
 1. Pedagogizacja rodziców poprzez:
  • udostępnianie rodzicom aktualnie uczonych tekstów wierszy i piosenek,
  • informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług PPP,
  • kierowanie dzieci do PPP za zgodą rodziców,
  • stałe dyżury psychologa i logopedy w placówce


Załącznik 1.


ARKUSZ  ROZMOWY  Z  RODZICAMI

 

Karta indywidualnych spotkań z rodzicami / opiekunami.

Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................     

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………………     

Imię i nazwisko nauczyciela ………………………………………………

Data Omawiane zagadnienie Uwagi

Copyright © 2016. All Rights Reserved.