REGULAMIN BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA

DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna :

Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.:DzU 2006 nr 97,poz. 674 ze zm.); Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)DzU 2004 nr 256, poz. st jedn.:ta udynku przedszkola. się dzieckiem pozostawionym przez rodziców bez opieki na terenie przedszk

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opracowano w celu zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
 2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
 3. Ilekroć w regulaminie używa się określeń:
 • „Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” - rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki lub pracownika przedszkola;
 • „Odbieranie dziecka z przedszkola” –rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki (powiadomienie wideodomofonem) i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola;
 1.  Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie/ nauczyciele, pozostali pracownicy przedszkola.

§ 2

Obowiązki, odpowiedzialność i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania regulaminu

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach.
 2. Rodzice osobiście przyjmują dziecko od nauczycielki lub pracownika przedszkola.
 3. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.
 4. Nauczycielki odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 5. Rodzice upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola.
 6. Rodzice są zobowiązani w/w przypadku do złożenia pisemnej woli /upoważnienia/, przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane
  z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu, w przypadku osób podanych w upoważnieniu.
 7. Nauczycielki przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby.
 8. Pisemnym oświadczeniem woli dysponują wychowawcy grup.
 9. Nauczycielki sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

$110.Osobom nietrzeźwym pod żadnym pozorem dziecka nie wydajemy.

 1. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

§ 3

Opis pracy

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola do godz. 8.30, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:30
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców.
 1. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 2. Rodzice i osoby pełniące role opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie się i ubieranie ( bez pośpieszania dziecka).
 3. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka: osobie nieupoważnionej, będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobie małoletniej (poniżej 18 r.ż.)
 4. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 5. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Po upływie godziny nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji i dyrektora przedszkola.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej ten fakt i musi posiadać podstawę prawną.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.
 3. Drzwi wejściowe muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym i wychodzącym.
 4. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku przedszkola.

               

                                                                                         Dyr. Przedszkola  Bożena Miękus