Więcej...

Interrisk

 

Ogólne warunki ubezpeczenia

EDU PLUS - InterRisk

 

 do pobrania:

 

 Część I

Część II

Pobyt dziecka w przedszkolu
w godzinach 6:30 - 17:30 jest bezpłatny.

***

W skład opłaty wchodzą:

- żywienie - 10 PLN dziennie

- Rada Rodziców - według deklaracji
- średnio 50 PLN miesięcznie

- pielęgniarka - zatrudniona na wniosek Rady Rodziców
- 8 PLN miesięcznie

***

- zajęcia z lektorem języka angielskiego (2 razy w tygodniu) - nieodpłatnie

- zajęcia umuzykalniajace (2 razy w tygodniu) - nieodpłatnie

 


Opłaty za przedszkole należy uiszczać
do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

Wybrane dni są podawane
na tablicy informacyjnej dla rodziców.

Opłaty za wyżywienie
wnoszone są w przedszkolu oraz na konto bankowe.


Opłaty za żywienie nr konta 04 1030 1508 0000 0005 5049 9053

 


 Zajęcia dodatkowe
są bezpłatne dla wszystkich dzieci.

 

 

 

Zajęcia rytmiczne
dwa razy w tygodniu prowadzi

pani Grażyna Czerniawska.

 


Zajęcia z języka angielskiego,
dwa razy w tygodniu,
prowadzi

mgr Małgorzata Rosik


 

 

 

 

RAMOWY ROZŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4 LETNICH

 

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci:

 • ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)
 • praca indywidualna z dziećmi
 • prace porządkowe w sali,

8.00 – 8.20

 • zabawy swobodne, tematyczne według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych
 • ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

8.30 – 9.00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 9.15

Mycie zębów

9.15 – 10.15

Zajęcia edukacyjnew sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych  i unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Ponadprogramowo  zabawy z językiem angielskim

10.15 – 10.30

Przygotowania do wyjścia do ogrodu:

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

10.30 – 11.30

Pobyt na świeżym powietrzu:

 • gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczyciela
 • zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego,
 •  spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
 • zachowanie bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
 • w sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.30 – 11.45

 • Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni.
 • Przygotowanie dzieci do pierwszego dania obiadowego: wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

11.45 – 12.00

Pierwsze danie obiadowe - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

12.00 – 12.30

 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy swobodne według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.

12.30 – 13.20

 • zabawy organizowane przez nauczyciela
 • praca indywidualna
 • zabawy inspirowane pomysłami dzieci

13.20 - 13.30

 • przygotowanie do 2-go dania obiadowego – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

13.30 – 14.00

Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia

14.00 - 14.15

Mycie zębów

15.00 - 15.15

Podwieczorek

14.15 – 17.30

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,,
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia
 • prace porządkowe.

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-LETNICH

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci:

 • ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)
 • praca indywidualna z dziećmi
 • prace porządkowe w sali,

8.00 – 8.20

 • zabawy swobodne, tematyczne według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych
 • ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

8.30 – 9.00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 9.15

Mycie zębów

9.15 – 10.15

Zajęcia edukacyjnew sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych  i unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Ponadprogramowo  zabawy z językiem angielskim

10.15 – 10.30

Przygotowania do wyjścia do ogrodu:

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

10.30 – 11.30

Pobyt na świeżym powietrzu:

 • gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczyciela
 • zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego,
 •  spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
 • zachowanie bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
 • w sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.30 – 11.45

 • Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni.
 • Przygotowanie dzieci do pierwszego dania obiadowego: wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

11.45 – 12.00

Pierwsze danie obiadowe - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

12.00 – 12.30

 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy swobodne według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.

12.30 – 13.20

 • zabawy organizowane przez nauczyciela
 • praca indywidualna
 • zabawy inspirowane pomysłami dzieci

13.20 - 13.30

 • przygotowanie do 2-go dania obiadowego – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

13.30 – 14.00

Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia

14.00 - 14.15

Mycie zębów

15.00 - 15.15

Podwieczorek

14.15 – 17.30

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,,
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia
 • prace porządkowe.

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00

Przedszkola pełniące dyżury wakacyjne - do pobrania:

Dyżury wakacyjne w przedszkolach - Warszawa 2017

Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego
i rozpoczną się 10 kwietnia.


Dokumenty do pobrania:

 1. INFORMACJE OGÓLNE O DYŻURACH
 2. ZASADY ZAPISÓW NA DYŻURY
 3. HARMONOGRAM ZAPISÓW NA DYŻURY
 4. DYŻURY W PRZEDSZKOLACH SPECJALNYCH
 5. KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻURY

1a

2a

3a

4a

6a

7a

8a

9a

10a

11a

12a

13a

14a

15a

16a

17a

18a

19a

20a

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zrozumiałem